logo v1 

 

Flag of ThailandThailand | PEFC International

การจัดการอย่างยั่งยืน
การผลิตอย่างยั่งยืน
การบริโภคอย่างยั่งยืน

>>> ในฐานะผู้ประกอบการสวนป่า

    องค์ความรู้ในระบบมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061) และมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (CoC) เป็นสิ่งสำคัญ

 

>>> ในฐานะบริษัท

   ได้รับการรับรอง TFCC PEFC ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีแหล่งที่มาจากการจัดการอย่างยั่งยืน

 

>>> ในฐานะผู้บริโภค

   เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการรับรองของ TFCC PEFC จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระดาษ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากไม้อื่นๆ

Highlight
News
Events

รับฟังความคิดเห็น

Jun 06 2018   สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council :TFCC)...
MORE

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน Wood Industries in Japan

Apr 10 2018  (Tokyo – Kawasaki – Shizuoka) ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2561 (5 วัน...
MORE

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PEFC CoC Auditor Training

Apr 09 2018     วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 @KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน...
MORE

รับฟังความคิดเห็น

Jun 06 2018   สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council :TFCC)...
MORE

NEWS 14

Aug 28 2017 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคู่มือการตรวจสอบความถูกต้องของไม้ (Country Specific...
MORE

News 13

Aug 09 2017   การอบรม TFCC Forest Management Auditor Training ครั้งที่ 1  ณ KU Home...
MORE

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน Wood Industries in Japan

Apr 10 2018  (Tokyo – Kawasaki – Shizuoka) ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2561 (5 วัน...
MORE

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PEFC CoC Auditor Training

Apr 09 2018     วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 @KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน...
MORE

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PEFC CoC Training and Workshop

Feb 15 2018     อบรม PEFC CoC Training and Workshop           ...
MORE

PEFC Certified

Forests area
313 million ha (1,956 ล้านไร่)

 

Forest owners
> 750,000

Companies (CoC)
> 19,800

            (as of December 2017)

PEFC Certified

 

Pic 12

TFCC คือ หน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบการรับรองภายใต้ Thailand Forest Certification System ของประเทศไทย

  • ร่วมจัดทำมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061) และมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก. 2861) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ PEFC ในฐานะ NGB เมื่อปี 2559
More

Mailchimp module

Your email address