logo v1 

 

Flag of ThailandThailand | PEFC International

งานของเรา

 

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร 

The Institute of Agro-Based Industries (IAI)

 

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรก่อตั้งขึ้นโดยมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการผลิตทางด้านการเกษตรต่างๆ ให้เข้าถึงอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยการประสานและทำงานร่วมกันทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา

วิสัยทัศน์

ยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้าทางการเกษตร อาหาร อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจ และพลังงานทดแทน ให้เข้าถึงอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการตรวจสอบ การรับประกัน และการรับรองในระดับสากล

20170328 144318

พันธกิจ

 • ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับภาคการผลิตไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น

 • สร้างความเชื่อมโยงจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทานให้มีความต่อเนื่อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 • เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Base) ทางด้านเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม

 • สร้างตลาด  โอกาสทางการแข่งขัน และโอกาสทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรในทุกรูปแบบ

 

TD 068

ยุทธศาสตร์

 • การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอันประกอบด้วย กลุ่มเกษตรอาหาร(food) กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม (non-food) กลุ่มเกษตรพลังงาน (Energy) และ รวมถึงไม้และผลิตภัณฑ์ที่มีไม้เป็นส่วนประกอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการโดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัย มุ่งสู่การเป็น Smart farmer

 • การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรในห่วงโซ่อุปทาน (Value chain/ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ)

 • การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

 • การพัฒนาและจัดทำมาตรฐานการรับรองวัตถุดิบ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมถึงกระบวนการรับรองด้าน อาหาร ประมง และป่าไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก เข้าถึงตลาดสากลมากขึ้น

Hatyai 019

กิจกรรมและการให้บริการ

 • ส่งเสริม สนับสนุน และสนองตอบความต้องการแก่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำโดยใช้การวิจัยและพัฒนา ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ผ่านโครงการต่างๆ

 • กำกับดูแลระบบการรับรองการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061)และ PEFC Chain of Custody รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เกษตรกร เกี่ยวกับการขอการรับรองมาตรฐานการดังกล่าว และ การจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรในการประสานนโยบาย ดำเนินงานระหว่างรัฐกับเอกชน

TD 017