logo v1 

 

Flag of ThailandThailand | PEFC International

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจ

Thailand Forest Certification Council: TFCC

      

          สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีความเป็นอิสระ โดยมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) สถาปนาก่อตั้งสถาบันฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

IAI 1

 

          TFCC มีจุดเริ่มต้นจากการรวมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านไม้เศรษฐกิจ ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกไม้ ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งให้ความสำคัญกับระบบการรับรองไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนและถูกต้องตามกฎหมาย

 

IAI 2 resize

 

          TFCC ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ PEFC ในฐานะหน่วยปกครองการรับรองมาตรฐานด้านป่าไม้แห่งชาติ (National Governing Body - NGB) ในเดือนพฤศจิกายน 2559

pefc logo TH

 

พันธกิจและวัตถุประสงค์

 

          1) ส่งเสริมให้ผู้ปลูกสร้างไม้เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ให้ได้รับการรับรองไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการจัดการอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้รับการรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศ

          2) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้เกิดการรับรองไม้เศรษฐกิจ

          3) การถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองไม้เศรษฐกิจตามมาตรฐานระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ไปยังผู้ประกอบการด้านไม้เศรษฐกิจทั้งระบบ

          4) จัดหลักสูตร ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยรับรองระบบงานและหน่วยตรวจประเมิน รวมถึงผู้ตรวจประเมินที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรองไม้เศรษฐกิจ

          5) ให้คำปรึกษาและเป็นแหล่งข้อมูลด้านการรับรองไม้เศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการด้านไม้เศรษฐกิจและสาธารณะ

          6) บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปลูกสร้างไม้เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการตรวจรับรองตามมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

 

 

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

The Institute of Agro-Based Industries (IAI)

 

          สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรก่อตั้งขึ้นโดยมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการผลิตทางด้านการเกษตรต่างๆ ให้เข้าถึงอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยการประสานและทำงานร่วมกันทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา

 

          สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) กระทรวงอุตสาหกรรม 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ลงนามรวมจดตงสอก

 

วิสัยทัศน์

 

          ยกระดับการพัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้าทางการเกษตร อาหาร อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจ และพลังงานทดแทน ให้เข้าถึงอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมและสร้างมาตรฐานการตรวจสอบ การรับประกัน และการรับรองในระดับสากล

 

วสยทศนสอก.รปประชม

 

พันธกิจ

 

          ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยกระดับภาคการผลิตไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น สร้างความเชื่อมโยงจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทานให้มีความต่อเนื่อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Base) ทางด้านเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม สร้างตลาด  โอกาสทางการแข่งขัน และโอกาสทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรในทุกรูปแบบ

 

ยุทธศาสตร์

 

          การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรอันประกอบด้วย กลุ่มเกษตรอาหาร(food) กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม (non-food) กลุ่มเกษตรพลังงาน (Energy) และ รวมถึงไม้และผลิตภัณฑ์ที่มีไม้เป็นส่วนประกอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการโดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัย มุ่งสู่การเป็น Smart farmer การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรในห่วงโซ่อุปทาน (Value chain/ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ)การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Data Base) สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร การพัฒนาและจัดทำมาตรฐานการรับรองวัตถุดิบ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมถึงกระบวนการรับรองด้าน อาหาร ประมง และป่าไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดภายในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก เข้าถึงตลาดสากลมากขึ้น