logo v1 

 

Flag of ThailandThailand | PEFC International

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน  Wood Industries in Japan

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน Wood Industries in Japan

Apr 10 2018  (Tokyo – Kawasaki – Shizuoka) ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2561 (5 วัน 4 คืน) และเข้าร่วมงาน The Biomass Energy-Materials Conference & Expo 2018 พร้อมทั้ง กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 พ.ค....

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PEFC CoC Auditor Training

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PEFC CoC Auditor Training

Apr 09 2018     วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 @KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมิน PEFC CoC ตามข้อกำหนดใน PEFC ST 2003:2013, 6.1.1.2.2...

Event 4

Event 4

Feb 22 2018   Material Handling Machinery (MHE2018)   การแสดงเทคโนโลยีของผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรประเภทต่างๆ อุตสาหกรรมการขนส่งลำเลียงเพื่อการจัดเก็บ งานบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือในโรงงาน วันที่ : 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 สถานที่ : ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PEFC CoC Training and Workshop

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PEFC CoC Training and Workshop

Feb 15 2018     อบรม PEFC CoC Training and Workshop                             วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 @สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ                      ...

Read more Download pdficon_small 75.98 KB
Event 3

Event 3

Sep 07 2017   SIMA ASEAN Thailand 2017     งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ เพื่อธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน พร้อมร่วมขับเคลื่อนงาน ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นการทำเกษตรอัจฉริยะ ให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรม...

Event 7

Event 7

Sep 06 2017   Thailand LAB INTERNATIONAL 2017 งานไทยแลนด์แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 ครั้งที่ 7 เป็นงานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือและบริการสำหรับห้องปฏิบัติการทาง หรือ ห้องแล็ป ครบวงจร พร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ด้านเครื่องมือวิเคราะห์ เคมีภัณฑ์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตลอดจน...

Event 8

Event 8

Aug 09 2017 เชิญเข้าร่วมการโครงการนำร่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061) และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861)      

Event 5

Event 5

Jul 06 2017 การอบรม Forest Management Auditor Training and Workshop,17 - 21 กรกฎาคม 2560 

Event 2

Event 2

Jun 29 2017 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของคนทำงาน รวมถึงสร้างเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ...

Event 6

Event 6

Jun 22 2017 กลับมาอีกครั้ง ในภาคภาษาไทย   การอบรม “PEFC CoC Training and Workshop” วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560@สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ (ห้องประชุม GS1-3 ชั้น 3 โซนซี)  “ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม” ลงทะเบียนสำรองที่นั่งวันนี้ – 25 มิถุนายน 2560...