logo v1 

 

Flag of ThailandThailand | PEFC International

ข่าว

รับฟังความคิดเห็น

รับฟังความคิดเห็น

Jun 06 2018   สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council :TFCC) ได้จัดทำเอกสาร “ตัวชี้วัดของข้อกำหนดตามมาตรฐาน มอก.14061 (TFCC G001:2018)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน มอก.14061 เล่ม 1 สำหรับข้อกำหนดด้านการจัดการ...

NEWS 14

NEWS 14

Aug 28 2017 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคู่มือการตรวจสอบความถูกต้องของไม้ (Country Specific Guideline: CSG) ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์: http://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging

News 13

News 13

Aug 09 2017   การอบรม TFCC Forest Management Auditor Training ครั้งที่ 1  ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

News 11

News 11

Jul 06 2017 สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ได้จับมือกับสำนังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

News12

News12

Jul 05 2017   การหารือกับสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

News 10

News 10

Jun 14 2017   การประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย ร่วมกับ PEFC            “ไม้เศรษฐกิจไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน”

News 9

News 9

Jun 12 2017 การพบปะหารือระหว่าง TFCC และ PEFC  

News 8

News 8

May 30 2017   แบบสอบถาม การสำรวจอัตราค่าใช้จ่ายการรับรอง FM และ CoC ของผู้ประกอบการ     แบบสอบถาม การคิดค่าใช้จ่าย FM - CoC

News 7

News 7

May 15 2017   การบรรยายพิเศษสำหรับสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA)

News 1

News 1

Apr 22 2017   เชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “ไม้เศรษฐกิจไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน”   ?สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 22 เมษายน 2560 : Earth Day ไปจนถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2560 : Environment Day ?ประกาศผลวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ??รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับเงินสด...

Read more Download 219.29 KB