logo v1 

 

Flag of ThailandThailand | PEFC International

รับฟังความคิดเห็น

Jun 06 2018

 

IMG 2163

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council :TFCC) ได้จัดทำเอกสาร “ตัวชี้วัดของข้อกำหนดตามมาตรฐาน มอก.14061 (TFCC G001:2018)” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน มอก.14061 เล่ม 1 สำหรับข้อกำหนดด้านการจัดการ ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติ ที่นำไปประยุกต์ใช้ในสวนป่า
  2. ให้เกิดความชัดเจนสำหรับการจัดเก็บบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน มอก.14061 เล่ม 1
  3. ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการจัดเตรียมระบบการจัดการตามข้อกำหนดของมาตรฐานฯ รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินของหน่วยรับรองและหน่วยรับรองระบบงานต่างๆ ภายใต้บริบทของประเทศไทย

จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน องค์กร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน “เอกสารตัวชี้วัดของข้อกำหนดตามมาตรฐาน มอก.14061 (TFCC G001:2018)” ทั้งในด้านของข้อกำหนดการจัดการ และข้อกำหนดด้านการปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงสำหรับการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

โดยผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับ TFCC ผ่านทางอีเมล์ info2016.tfcc@gmail.com ได้นับจากวันนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เอกสารตัวชี้วัดของข้อกำหนดตามมาตรฐาน มอก.14061

 IMG 2228