การจัดการอย่างยั่งยืน

ในฐานะผู้ประกอบการสวนป่า : องค์ความรู้ในระบบมาตรฐานการจัดการ
สวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061)
และมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861)

การผลิตอย่างยั่งยืน

ในฐานะบริษัท : ได้รับการรับรอง TFCC PEFC
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ไม้
ที่มีแหล่งที่มาจากการจัดการอย่างยั่งยืน

การบริโภคอย่างยั่งยืน

ในฐานะผู้บริโภค : เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการรับรอง
ของ TFCC PEFC จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระดาษ บรรจุภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์จากไม้อื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / บทความ
กิจกรรมอบรม / เยี่ยมชมโรงงาน / โครงการฯ

TFCC คือ หน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบการรับรองภายใต้ Thailand Forest Certification System ของประเทศไทย

ร่วมจัดทำมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก. 14061) และมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก. 2861) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ PEFC ในฐานะ NGB เมื่อปี 2559

Forests area (million ha)

Forest owners

Companies (CoC)