บุคลากร

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจ Thailand Forest Certification Council : TFCC

 

วิไลวรรณ กัลยะกูล

Wilaiwan Kalyakool

เจ้าหน้าที่วิชาการ
Academic Officer

เบอร์ติดต่อ : 02-345-1242

โทรสาร : 02-345-1288

อีเมล์ : wilaiwank@fti.or.th

กนกวรรณ ยอดทอง

Kanokwan Yordtong

เจ้าหน้าที่โครงการ
Project Officer

เบอร์ติดต่อ : 02-345-1000

โทรสาร : 02-345-1288

อีเมล์ : kanokwany@fti.or.th