คณะกรรมการและคณะทำงาน

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจ Thailand Forest Certification Council : TFCC

คณะกรรมการ

ประธาน

ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปี 2547-2549
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสำนักงานการรับรองไม้เศรษกิจไทย (TFCC) ประธานบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ

ยรรยง การกาง

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

กรรมการ

ไพร สุดจิตร์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองแผนและวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย

กรรมการ

ประสงค์ ประยงค์เพชร

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กช.) สำนักงานการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 

กรรมการ

ประวุฒิ จีนา

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน

กรรมการ

ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กรรมการ

พิชัย พินิตกาญจนพันธุ์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

กรรมการ

ชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น

กรรมการ

อัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้

กรรมการ

วิถี สุพิทักษ์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสำนักงานการรับรองไม้เศรษกิจไทย (TFCC) รองประธานบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ

มนตรี มหาฤกษ์พงศ์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กรรมการ

กรรมการ

ธนิรัตน์ ธนวัฒน์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

กรรมการ

สุปราณี กำปงซัน

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนงาน องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประจำประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการ

ลัดดาวัลย์ ราชุรัชต

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

      ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมิ

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา

พีระ เพชรพาณิชย์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา

วีระชัย คุณาวิชยานนท์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา

ดร.มะลิวรรณ หฤทัยธนาสันติ์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ที่ปรึกษา

ดร.ชินรัตน์ บุญชู

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษา

พิมพ์นรา จิรานิธิศนนท์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ที่ปรึกษา

มหาศาล ธีรวรุตม์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

      ที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing Consultant)

Mr.Sorakit Manbuphachati

สรกิจ มั่นบุปผชาติ (Mr.Sorakit Manbuphachati)

ประวัติการทำงาน (Professional Experience)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • ที่ปรึกษาทางการตลาดของคณะกรรมการการการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (A marketing consultant of Thailand Forest Certification Council committee)
 • รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Vice Chairman of The Institute of Agro-Based Industries (IAI)
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Consultant of Creative Craft Industry)
 • อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (Vice President of Activities Division, ABK & AOTS Alumni Association (Thailand))